Om oss

Rana kunstforening er drevet på frivillig basis, med et styre på ni personer med sammensatt kompetanse. Kunstforeningen har som hovedmål å fremme interessen for kunst av ulikt innhold. Vi skal formidle og gi publikum kunstopplevelser av høy kvalitet.

Kunstforeningen har som mål å vise både retrospektiv og samtidskunst. I utgangspunktet lager vi selv tre til fire utstillinger i året, Vinterlys-, Havmann- og den tradisjonelle Juleutstillingen.

I tillegg tar kunstforeningen imot vandreutstillinger fra ulike institusjoner, og må i den forbindelse nevne Nord-norsken.

Kunstforeningens visjon er å være en arena for kunstformidling og en møteplass for kunstinteresserte – ikke bare i Rana, men for hele Helgeland og Nordland. Kunstforeningen ønsker å nå et bredt publikum i alle aldre, men med et spesielt fokus på barn og unge.

Kunstopplevelser handler om livskvalitet for den enkelte, det å åpne opp for sanseinntrykk. Men er også med å binde mennesker sammen.

Rana kunstforening mottok i 2019 Rana kommunes kulturpris som styret deler med alle frivillige og publikum i 52 år!

DEN KULTUTELLE SKOLESEKKEN (DKS)
er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Ordningen er unik i verdenssammenheng.

Gjennom ordningen får elevene mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Den kulturelle skolesekken har vært en del av regjeringens kulturpolitiske satsing for grunnskolen siden 2001, og etter hvert ble også videregående skole innlemmet i ordningen. Dette betyr at i dag får alle elever, fra 1. klasse i grunnskolen til 3. trinn på videregående skole, oppleve profesjonell kunst og kultur gjennom DKS.

Organisering
DKS er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, og alle landets fylkeskommuner og kommuner. Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge fikk i 2016 det nasjonale ansvaret for ordningen. DKS er altså et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og omfatter alle skolene i Norge. Fylkeskommunen er ansvarlig for regional koordinering og programmering, men kommunene har også mulighet for å utvikle egne program lokalt.

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge er en nasjonal etat med ansvar for å forvalte, kvalitetssikre og utvikle DKS-ordningen. I tillegg til å være en nasjonal koordinerende instans for utvikling av kvalitet og samarbeid i ordningen, skal Kulturtanken også bidra til at tilbudene samspiller med skolens læreplaner, og til å utvikle felles forståelse og engasjement mellom kunst-, kultur- og skolesektor. Kulturtanken har ansvar for å tildele spillemidler (fra overskuddet til Norsk Tipping), innhente rapportering og utarbeide nasjonal årsrapport for DKS. Kulturtanken bestemmer ikke over det lokale programmet i DKS. Mer om Kulturtanken her: www.kulturtanken.no

HISTORIE
På et møte innkalt av Rana kulturnemd 20.mars 1968 med det formål å danne en kunstforening i Rana, ble følgende interimsstyre valgt: Nils Toft, Mette Ramstad, Magnus Sørensen, Trygve Øsleby, Trygve Klæboe. Interimsstyrets oppgave var å utarbeide forslag til statutter for foreningen og innkalle til konstituerende generalforsamling. Rana Kunstforening ble konstituert 17.juni 1968. Interimsstyrets forslag til statutter ble enstemmig godkjent. Styre ble valgt, og konstituerte seg slik: Arne Grønlie (formann), Mette Ramstad ( nestformann), Nils Hallan (sekretær), Fredrik Brodtkorp (kasserer). Varamenn: Trygve Øsleby, Harry Trønsdal og Jarle Halmøy. Kunstnerisk råd: Magnus Sørensen, Åse Føinum og Trygve Klæboe. Foreningens første år konsentrerte seg om medlemsverving, utstillingsvirksomhet og arbeid med å gjøre foreningen og dens virksomhet kjent. 4 styremøter (og et ukjent antall arbeidsmøter), det ble også gjennomført et medlemsmøte, hvor adjunkt Ernst Røkenes holdt foredrag om “Bildende kunst i historisk perspektiv I”. Foreningen arrangerte kunstutstilling med Hans Nordeng, og “Den 23. Nordnorske Kunstutstilling”. Til foreningens faste galleri ble det gitt som gave to malerier: Fra Harald Peterssen ” Spåtind og Vågakallen” og fra Hans Nordeng ”  Firenze”. Mo tegne- og maleklubb ble overført til Rana Kunstforening dette år, og foreningen hadde ved årsskiftet ca. 110 medlemmer, hvorav 7 livsvarige. Det første livsvarige medlem var Mette Ramstad.

Et utdrag av den første styreprotokollen
Det var daværende redaktør i Rana Blad, Ole Moe, formann i kulturstyret, som tok det første utspillet for å danne en kunstforening. En ivrig talsmann for bildende kunst som tok slagordet i 1968 “kulturen ut til folket” på alvor. Mette Ramstad var første leder og parolen var (og er) å øke interessen og forståelsen for god kunst. Av byens borgere bidro daværende konservator Nils Halland, Fredrik Brodtkorb, tidl.rektor Arne Grønlie og maleren Harald Peterssen  sterkt til at Rana i tråd med datidens kulturånd, fikk sin kunstforening.

Design og utvikling av Riktig Spor

Personvernerklæring

Go to top of page