Styret og vedtekter

Eva H. Sundsvold, styreleder
Geir Rønning, nestleder
Isabella Flått, styremedlem
Kjerstin Trønsdal, styremedlem
Liv Stormo, styremedlem
Lisbeth Flatraaker, styremedlem
Johan Henden, styremedlem
Siri Gaski, styremedlem
Veronika Amundsen, styremedlem

VEDTEKTER Rana Kunstforening
Vedtatt 25.03.2021

§1 FORMÅL/VIRKSOMHET
Foreningens formål er å fremme interessen for kunst.

Dette gjøres ved ulike tilbud, som for eksempel ved å arrangere utstillinger,
informasjon – og opplysningsarbeid, foredrag, m.v. samt tilbud om kjøp av
god kunst.

Videre skal foreningen søke å støtte fortrinnsvis nordnorske kunstnere ved
ved kjøp av kunstverk til det faste galleriet.

§2 MEDLEMSKAP / KONTINGENT
Rana Kunstforening er åpen for alle interesserte som er enig i foreningens
formål.

Årsmøte bestemmer størrelsen på årskontingenten.

Medlemskapet gir gratis lodd i det årlige medlemslotteriet.
50% av innkjøpt kunst til medlemslotteriet trekkes blant de fremmøtte på
juleutstillingen som har betalt kontingenten.

Rana Kunstforening søker å arbeide så nært opp til Norske Kunstforeningers
statutter som mulig.

§3 STYRET
Foreningen ledes av et styre på inntil 9 medlemmer, ingen varamedlemmer.

Styret skal minimum bestå av leder, sekretær og kasserer. Lederen velges,
mens resten av styret konstituerer seg selv.

Styremedlemmene kan velges for 1 år av gangen, men enkelte av styrets medlemmer bør stå på valg annet hvert år for å sikre kontinuitet i styrets
arbeid.

Styret er vedtaksdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved
stemmelikhet har leder dobbelstemme.

Hele styret er ansvarlig i foreningens drift ovenfor årsmøte.

Styret oppnevner komiteer/arbeidsgrupper i den utstrekning styret finner det
naturlig og nødvendig, og påser at disse utfører de oppgaver som pålegges
dem.

For å fremme økt aktivitet kan foreningen ansette lønnet hjelp. Styret ut-
arbeider i så fall arbeidsinstrukser.

Styret skal hvert år, i overensstemmelse med foreningens formål, vurdere
innkjøp av eller om det skal settes av beløp til kjøp av kunst.

§4 ÅRSMØTET
Årsmøte er den øverste avgjørende organ i foreningen.

Årsmøte skal finne sted innen utgangen av mars måned.

Saker som skal opp på årsmøte, må være i styrets hende innen 14
dager før årsmøte holdes.

Årsmøte blir kunngjort i Rana Blad senest 14 dager før møte avholdes
eller ved at alle medlemmene med betalt kontingent blir tilskrevet etter
samme frist.

Årsmøtets dagsorden skal omfatte:
1. Åpning av styrets leder.
2. Valg av møtedirigent.
3. Godkjenning av innkalling.
4. Dagsorden.
5. Valg av referent.
6. Årsberetning.
7. Årsregnskap med revisors beretning.
8. Godkjenning av budsjett.
9. Innkomne forslag.
10. Eventuelle endringer i årskontingenten.
11. Forslå valg:
– valg av styret etter innstilling fra valg komitè.
– valg av revisor for ett år.
– valg av valgkomitè for ett år bestående av tre medlemmer.

Forslag til vedtektsendringer må være innkommet til styret senest innen
Utgangen av oktober måned. Vedtektsendringer godtas med 2/3 flertall av
de fremmøtte.

For å stemme på årsmøte, må årskontingenten være betalt.
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles på samme måte som ordinært årsmøte.

§5 OPPLØSNING
I tilfelle av oppløsning gjelder samme kunngjøring og innkalling som ved
vedtektsendring. Minst 2/3 av medlemmene må være for oppløsning. Er
fremmøte for lite, kan oppløsningen skje på et nytt årsmøte med simpelt
flertall blant de fremmøtte.

Siste årsmøte bestemmer hva som skal skje med foreningens aktiva. Hvis
Uenighet, overføres aktiva til Rana Kommune på betingelsen av at
Kommunen holder eventuelt samlingen i hevd.

Design og utvikling av Riktig Spor

Personvernerklæring

Go to top of page